نویسنده = رضا صفری شالی
تعداد مقالات: 1
1. کاربست نظریه بنیانی در شناخت دانش بومی جعفر هزارجریبی* رضا صفری شالی**

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-70

پاییز و زمستان 93

جعفر هزارجریبی؛ رضا صفری شالی