نویسنده = سینا فروزش
تعداد مقالات: 1
1. جبرجغرافیا و شاهکارکاریزدر ایران(قنات)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-238

10.22054/qjik.2017.8265

مرتضی سالمی قمصری؛ سینا فروزش