نویسنده = سورن مصطفائی
تعداد مقالات: 1
1. دگردیسی رابطه انسان و طبیعت نگاهی به فیلم تالان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 343-374

10.22054/qjik.2020.43047.1156

سورن مصطفائی