کلیدواژه‌ها = دانش بومی
تعداد مقالات: 19
1. ارزیابی ویژ‌گی های حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی موثر آب زیرزمینی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-169

10.22054/qjik.2017.15160.1037

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سمانه غفوری خرانق


2. مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-131

10.22054/qjik.2017.8209

غلامرضا لطیفی؛ وحدان محمدشهری


3. دانش بومی جوامع محلی پیرامون گیاهان خوراکی خودرو در مراتع زبرخان نیشابور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-96

10.22054/qjik.2019.39847.1143

مروارید حسینی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی


4. پژوهشی بر سنت سفالگری قلم سیاه میبد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 229-260

10.22054/qjik.2018.34305.1115

محسن میرجانی ارجنان؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده باستانی؛ علیرضا سرداری زارچی


5. یادگیری الگوی پیشگامی و سازگار پذیری تاب‌آوری شناختی مبتنی بر دانش بومی کارآفرینان ایرانی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-122

10.22054/qjik.2018.32491.1110

رضا منوچهری راد؛ حسام زندحسامی؛ علی داوری؛ مرتضی موسی خانی


8. مستندسازی هنر جَوَک سازی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 137-156

10.22054/qjik.2018.12332.1058

نازنین نوری نژادی


10. زعفران در آینه دانش بومی میراث مکتوب کهن ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 211-235

10.22054/qjik.2017.15189.1038

امید مسعودی فر


11. بوم شناسی فرهنگی؛ تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سلیمانی در فرآیند توسعه پایدار مراتع

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-199

10.22054/qjik.2017.17969.1045

حمید رضا سعیدی گراغانی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه رزاقی بورخانی


12. مطالعه دانش تهیه انواع غذا با بهره گیری از گیاهان خودرو توسط عشایر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-58

10.22054/qjik.2017.7748.1011

محمد رحیم فروزه؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی


13. پیل الکتریکی دوره اشکانی کاظم ملازاده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-128

شماره2- پاییز و زمستان 93

کاظم ملازاده


14. کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های مرتبط با دانش بومی حفاظت؛ رویکردی برای پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 145-177

رضا رحیم نیا؛ مهران قرائتی؛ علی زمانی فرد


16. دانش بومی مردم ترکمن درباره قارچ دنبلان صحرایی امان محمد کمکی* حسین بارانی** ابوالفضل شریفیان بهرمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-103

امان محمد کمکی؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان؛ حسین بارانی


17. کاربست نظریه بنیانی در شناخت دانش بومی جعفر هزارجریبی* رضا صفری شالی**

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-70

پاییز و زمستان 93

جعفر هزارجریبی؛ رضا صفری شالی