دو فصلنامه دانش های بومی ایران (QJIK) - مقالات آماده انتشار