دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397 
6. پژوهشی بر سنت سفالگری قلم سیاه میبد

صفحه 229-260

10.22054/qjik.2018.34305.1115

محسن میرجانی ارجنان؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده باستانی؛ علیرضا سرداری زارچی