دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-247