دو فصلنامه دانش های بومی ایران (QJIK) - داور - داوران