نویسنده = Hossein Barani
تعداد مقالات: 5
1. دانش بومی جوامع محلی پیرامون گیاهان خوراکی خودرو در مراتع زبرخان نیشابور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-96

10.22054/qjik.2019.39847.1143

مروارید حسینی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی


4. دانش بومی مردم ترکمن درباره قارچ دنبلان صحرایی امان محمد کمکی* حسین بارانی** ابوالفضل شریفیان بهرمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-103

10.22054/qjik.2015.5307

امان محمد کمکی؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان؛ حسین بارانی