نویسنده = Morvarid Hosseini
تعداد مقالات: 1
1. دانش بومی جوامع محلی پیرامون گیاهان خوراکی خودرو در مراتع زبرخان نیشابور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-96

10.22054/qjik.2019.39847.1143

مروارید حسینی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی