کلیدواژه‌ها = مدیریت بومی
مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 151-203

10.22054/qjik.2017.8209

غلامرضا لطیفی؛ وحدان محمدشهری