اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه مجله همگی جز استادان و سرآمدان حوزه دانش های بومی ایران هستند.

مدیر مسئول

محمدحسین پناهی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

mhpanahiyahoo.com
22223006

سردبیر

مرتضی فرهادی

پژوهشگری-مردم شناسی استاد مردم شناسی و پژوهشگری دانشگاه علامه طباطبائی

kaveh_farhadi2000yahoo.com
22223009

اعضای مشورتی هیات تحریریه

جواد صفی نژاد

پژوهشگری-مردم شناسی استادیار مردم شناسی دانشگاه تهران

jsafinejadyahoo.com
22223001

اعضای هیات تحریریه

عزت اله سام آرام

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

e_samaramyahoo.com
22223001

جعفر هزارجریبی

رفاه اجتماعی-جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

jafar_hezaryahoo.com
22223001

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علی بلوکباشی

مردم شناسی استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی

abulokbashiyahoo.com
22223001

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل شهبازی

ترویج کشاورزی استاد ترویج کشاورزی دانشگاه شهیدبهشتی

eshahbaziyahoo.com
22223001

محمدحسین پاپلی یزدی

مردم شناسی-جغرافیای انسانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

mhpapeligmail.com
22223001

ناصر فکوهی

پژوهشگری-مردم شناسی استاد مردم شناسی دانشگاه تهران

nfakohigmail.com
22223001

حسین بارانی

مرتع داری دانشیار مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

baranihosseinyahoo.com

ویراستار

اکرم سادات بنی طبا

ویراستار ادبی

banitaba51gmail.com

دستیار سردبیر

مرتضی سالمی قمصری

ناریخ ایران-علوم اجتماعی پژوهشگر تاریخ اجتماعی و دانش های بومی و سنتی ایران و مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

salemimrgmail.com
22223009
0000-0001-5185-7416