اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه مجله همگی جز استادان و سرآمدان حوزه دانش های بومی ایران هستند.

مدیر مسئول

محمدحسین پناهی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

mhpanahiyahoo.com
22223006

سردبیر

مرتضی فرهادی

پژوهشگری-مردم شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

kaveh_farhadi2000yahoo.com
22223009

اعضای هیات تحریریه

جواد صفی نژاد

پژوهشگری-مردم شناسی استادیار مردم شناسی دانشگاه تهران

jsafinejadyahoo.com
22223001

عزت اله سام آرام

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

e_samaramyahoo.com
22223001

جعفر هزارجریبی

رفاه اجتماعی-جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

jafar_hezaryahoo.com
22223001

علی بلوکباشی

مردم شناسی استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی

abulokbashiyahoo.com
22223001

اسماعیل شهبازی

ترویج کشاورزی استاد ترویج کشاورزی دانشگاه شهیدبهشتی

eshahbaziyahoo.com
22223001

محمدحسین پاپلی یزدی

مردم شناسی-جغرافیای انسانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

mhpapeligmail.com
22223001

ناصر فکوهی

پژوهشگری-مردم شناسی استاد مردم شناسی دانشگاه تهران

nfakohigmail.com
22223001

دستیار سردبیر

مرتضی سالمی قمصری

تاریخ ایران-علوم اجتماعی مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

salemimrgmail.com
22223009

ویراستار

اکرم سادات بنی طبا

ویراستار

banitaba51gmail.com