تعداد مشاهده مقاله

109,782

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

62,243

نسبت مشاهده بر مقاله

899.85

نسبت دریافت فایل بر مقاله

510.19

تعداد مقالات ارسال شده

346

تعداد مقالات رد شده

182

درصد عدم پذیرش

53

تعداد مقالات پذیرفته شده

93

درصد پذیرش

27

نشریه دانش‌های بومی ایران یک فصلنامه، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث دانش بومی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ دانش بومی و مردم‌شناسی انتشار یافته، هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم دانش بومی را گزارش می‌دهند. نشریه دانش‌های بومی ایران  به دو صورت چاپی و برخط (آنلاین) با دسترسی آزاد منتشر می شود.نشریه مبلغ 200/000تومان جهت داوری مقالات دریافت می کند.

«دسترسی به مقالات این سایت آزاد است»

«این نشریه، سرقت علمی و ادبی را

با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب،

بررسی و با آن مقابله می‌کند»

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، فروردین 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه ویراستار دستیار سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان