بررسی دانش بومی شناخت و طبقه‌بندی اجزای محیطی در جهت مدیریت بهینه مراتع مطالعه موردی: عشایر دیلگان در استان کهگیلویه و بویراحمد

محمد رحیم فروزه؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1396، ، صفحه 33-72

https://doi.org/10.22054/qjik.2018.19246.1052

چکیده
    دانش بومی شیوه‌های یادگیری، فهم و نگرش به جهان است که نتیجه سال‌ها تجربه و مشکل‌گشایی بر اساس آزمون‌وخطا به‌وسیله گروه‌هایی از مردم در حال فعالیت می‌باشد که منابع در دسترس را در محیط خود بکار برده و تجربه کرده‌اند. بهره‌برداران مرتع، اعم از جامعه عشایری و روستایی در ایران، از سالیان بسیار دور اندوخته‌های ارزشمندی در زمینه ...  بیشتر

مطالعه دانش تهیه انواع غذا با بهره گیری از گیاهان خودرو توسط عشایر

محمد رحیم فروزه؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1395، ، صفحه 23-58

https://doi.org/10.22054/qjik.2017.7748.1011

چکیده
  دانش بومی بخشی از فرهنگ یک سرزمین است که شیوه‌هایی از چگونگی سازگاری یک جامعه نسبت به شرایط زیست بوم را دربرمی‌گیرد. ثبت و جمع‌آوری این دانش اغلب به عهده مردم نگاران است. یکی از زمینه‌های کارآمد در پژوهش‌های مردم نگارانه ثبت دانش بومیان در زمینه طبخ غذا با استفاده از گیاهان مختلف در محل زیست آنهاست که امری کاملا درگیر با مسائل اجتماعی ...  بیشتر

مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژی گونه‌های دارویی کچیک (مطالعه موردی مراتع کچیک در شمال شرق استان گلستان) سیده زهره میردیلمی* غلامعلی حشمتی** حسین بارانی

غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی؛ سیده زهره میردیلمی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1567

چکیده
       تاریخ دریافت: 21/9/92                              تاریخ پذیرش: 15/2/93چکیدهیکی از موارد بحث برانگیز پیرامون گیاهان دارویی، دانش بومی است. این دانش بسیار گسترده است و جنبه‌های متفاوتی از جمله اتنوبوتانی گیاهان دارویی را نیز دربرمی‌گیرد. اتنوبوتانی به معنی دانشی است که بشر ...  بیشتر