دانش بومی و سنتی کاربرد گیاهان دارویی در شهرستان نایین

منصوره قوام؛ حدیثه جیحونی نایینی؛ صدیقه کیانی سلمی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 179-204

https://doi.org/10.22054/qjik.2017.11036.1018

چکیده
  اگرچه مصرف گیاهان دارویی با توسعه صنایع شیمیایی محدود شده است اما در حال حاضر با توجه به آشکار شدن اثرات سوء مصرف داروهای شیمیایی برای بیشتر مصرف کنندگان،رغبت افراد به مصرف گیاهان دارویی افزایش چشمگیری داشته است.:این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی،نگرش و عملکرد عموم مردم نسبت به مصرف گیاهان دارویی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر