نویسنده = مرتضی سالمی قمصری
تعداد مقالات: 3
1. جبرجغرافیا و شاهکارکاریزدر ایران(قنات)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-238

10.22054/qjik.2017.8265

مرتضی سالمی قمصری؛ سینا فروزش


2. مهر خرمن: نشانی، نهاده بر پای یک پیمان عرفی نانوشته در روستاها

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-144

10.22054/qjik.2017.10057.1014

مرتضی سالمی قمصری؛ حسین صادقی