دو فصلنامه دانش های بومی ایران (QJIK) - اصول اخلاقی انتشار مقاله