شماره جاری: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397 

6. پژوهشی بر سنت سفالگری قلم سیاه میبد

صفحه 201-239

10.22054/qjik.2018.34305.1115

محسن میرجانی ارجنان؛ رضا رضالو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دستیار سردبیر ویراستار
شاپا چاپی
2345-6019
شاپا الکترونیکی
2538-2543