دو فصلنامه دانش های بومی ایران (QJIK) - راهنمای نویسندگان