نویسنده = جاوید ایمانیان
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی دانش بومی خانه های چوبی در روستای زیارت گرگان ونقش آن در توسعه پایدار محلی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-150

10.22054/qjik.2020.37862.1132

جاوید ایمانیان؛ رضا ابویی؛ محراب مدهوشی