نویسنده = رضا ابویی
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی دانش بومی خانه های چوبی در روستای زیارت گرگان ونقش آن در توسعه پایدار محلی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-110

10.22054/qjik.2020.37862.1132

جاوید ایمانیان؛ رضا ابویی؛ محراب مدهوشی