کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ویژ‌گی های حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی موثر آب زیرزمینی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-169

10.22054/qjik.2017.15160.1037

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سمانه غفوری خرانق


2. بوم شناسی فرهنگی؛ تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سلیمانی در فرآیند توسعه پایدار مراتع

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-199

10.22054/qjik.2017.17969.1045

حمید رضا سعیدی گراغانی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه رزاقی بورخانی