چگونگی بازتعریف طب بومی در دوره مدرن مطالعه موردی: عقاید وباورهای مربوط به باروری و ناباروری در شهرستان اردستان طاهره قادری* علی‌اکبر جعفریان** نفیسه رحیمی نیا***

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

استفاده از روش‌های رایج در طب مکمل در کنار طب مدرن مسئله‌ای است که توجه محافل علمی‌بسیاری در حوزه سلامت را به خود جلب کرده است. رشد طب سنتی و استفاده از عقاید و روش‌های رایج در طب بومی در عصر مدرن زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا به چیستی ریشه‌های فرهنگی این نوع روش‌های درمانی و چگونگی استفاده از آن‌ها بپردازیم. با توجه به‌این امر، پژوهش حاضر سعی در فهم چگونگی بازتعریف و استفاده از طب بومی در دوره مدرن دارد، جهت برآورده شدن این منظور و انجام مطالعه دقیق و علمی‌تر این موضوع را در محدوده عقاید و باورهای رایج در زمینه باروری و ناباروری در طب بومی در شهرستان اردستان دنبال می‌کنیم. از این رو تعداد 30 نفر از زنان شهرستان اردستان و توابع آن را با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری انتخاب کرده و با روش کیفی از نوع تاریخ شفاهی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته، عقاید، باورها و روش‌های رایج در طب بومی در زمینه باروری و ناباروری را جمع آوری کرده و در نهایت تحلیل می‌نماییم

کلیدواژه‌ها


 

 

- استراوس، آنسلم؛ جولیت کوربین. (1385)، اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی روش‌ها و شیوه‌ها، ترجمه: محمدی بیوک، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- بلوکباشی، علی. (1379)، نگاهی به ترجمه انگلیسی کتاب طب نبوی، تهران: نشر دانش.

- پارکین، فرانک. (1384)، ماکس وبر، مترجم: شهناز مسمی‌پرست، تهران: ققنوس.

- پالمر، ریچارد. (1387)، علم هرمنوتیک، مترجم: محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.

- توکل، محمد. (1385)، جامعه شناسی معرفت، تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

- جاهودا، گوستاو. (1371)، روان شناسی خرافات، مترجم: محمدتقی براهنی. تهران: انتشارات البرز.

- دلانتی، گراد. (1379)، تأویل و تفسیر در علم اجتماعی، مترجم: محمدعزیز بختیاری. مجله معرفت، شماره 35.

- ساروخانی، باقر؛ علیرضا قبادی. (1384)، توصیف فرهنگی ترانه‌های عروسی در قوم ترکمن، نامه انسان شناسی، سال چهارم شماره 7.

- فرهادی، مرتضی. (1388)، انسان شناسی یاریگری، تهران: نشر ثالث.

- کیوان آرا، محمود. (1386)، اصول و مبانی جامعه شناسی پزشکی، اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

- گلبن، محمد. (1381)، اردستان نامه، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- نورایی، مرتضی. (1382)، مقدمه‌ای بر فلسفه تاریخ شفاهی، نشریه گنجینه اسناد، شماره 50 و 49..

- وبر، ماکس. (1382)، روش شناسی علوم اجتماعی، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر مرکز.

- Gevitz,N. (1988). Other Healer: Unorthodox Medicine In America. Baltimore: The jhons Hopkins University press.

- Matcha,duane a. (2000). Medical Sociology: A Comparative Perspective. Allyn and Bacon.