تنوع‌ کشت‌ چندکشتی‌ و درهم‌کشتی‌ (درهم‌کاری‌)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مردم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 
شاید یکی‌ دیگر از حکمت‌های‌ ناشناخته‌‌تر کشاورزی‌ و باغداری‌ سنتی‌ درتمدن‌های‌ کهن‌، که‌ توانسته‌ زمین‌های‌ کشاورزی‌ را هزاران‌ سال‌ سرزنده‌ و سرپانگهدارد، همین‌ تنوع‌ در کشت‌انواع‌ و ارقام‌ گیاهان‌ و درختان‌ مزروعی‌ در قطعاتی‌ کنار یکدیگر (چندکشتی‌) و باهم‌ کاشتن‌ گیاهان‌ زراعی‌ به‌ صورت‌ همزمان‌ و هم‌مکان‌ (هم‌کشتی‌) همچنین‌کاشت‌ گیاهان‌ زراعی‌ و درختان‌ با یکدیگر و کاشتن‌ درختان‌ مختلف‌ در فضایی‌واحد و یا نزدیک‌ به‌ یکدیگر باشد. این‌ همان‌ روشی‌ است‌ که‌ طبیعت‌ ازمیلیون‌ها سال‌ پیش‌ تا به‌ امروز کم‌ و بیش‌ گزیده‌ است‌ و کشاورزی‌ جهان‌ تقریباً تاعصر سلطه‌ سرمایه‌داری‌ ـ و دیدگاه‌ تنگ‌نظرانه‌ و کوته‌بینانه‌ و حلزونی‌ آن‌ یعنی‌بیش‌ترین‌ سود در کم‌ترین‌ زمان‌ و به‌ هر قیمت‌ ـ کم‌وبیش‌ آن را رعایت‌ می‌کرده‌ است‌.. این شیوه ها کاملا برخلاف روش تک کشتی و کلان کشتی امروزی کشت‌ و صنعت‌ها و سرمایه‌داری‌ ارضی‌ در دوره حاضر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 

-  ازکیا، مصطفی. (1352)، سمرقاده‌ دهکده‌ای‌ از تربت‌ جام‌، تهران‌: دانشکدة‌ علوم‌ اجتماعی‌ و تعاون‌ دانشگاه‌ تهران، پلی‌کپی‌.

-  اسدی‌ گندمانی‌، جمشید. (1375)، فرهنگ‌ و تاریخ‌ گندمان‌، شهرکرد: عمان‌ سامانی‌.

-  انجوری‌ شیرازی‌، ابوالقاسم. (1352-1354) جشن‌ها و آداب‌ و معتقدات‌ زمستان‌، جلد اول‌ و دوم‌، تهران‌: امیرکبیر..

-  پارسا، احمد. (بی‌تا)، گیاهان‌ شمال‌ ایران‌، دو جلد، تهران‌: چاپخانة‌ ارژنگ‌ و آزادگان‌.

-  پاینده‌، محمود. (1355)، آیین‌ها و باورداشت‌های‌ گیل‌ و دیلم‌، تهران‌: بنیاد فرهنگ‌ ایران.

-  ثابتی‌، حبیب‌الله‌. (1353)، جنگل‌ها، درختان‌ و درختچه‌های‌ ایران‌، تهران‌: سازمان تحقیقات‌ کشاورزی ‌و منابع‌ طبیعی‌.

-  ثابتی، حبیب‌الله. (1357)‌، جنگل‌های‌ ایران‌، تهران‌: کتاب‌های‌ جیبی‌.

-  درآمدی‌ بر مردم‌شناسی‌ کاربردی‌ دزفول‌. (1371)، به‌ کوق‌ فاطمه‌ گیوه‌چیان‌، دفتر پژوهش‌های‌ فرهنگی‌. دست‌ نوشتة‌ کپی‌شده‌.

-  سفرنامة‌ ابن‌بطوطه‌. (1359)، جلد دوم‌، ترجمه:‌ محمدعلی‌ موحد، تهران‌: بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌.

-  شریعت‌زاده‌، علی‌اصغر. (1371)، فرهنگ‌ مردم‌ شاهرود، تهران‌: لمبتون‌.

-  شکورزاده‌، ابراهیم. (1346)، عقاید و رسوم‌ عامة‌ مردم‌ خراسان‌، تهران‌: بنیاد فرهنگ‌ ایران‌.

-  طباطبائی‌، محمد. «امکان‌ توسعة‌ کاشت‌ زیتون‌ در خوزستان‌»، ماهنامة‌ زیتون‌، ش‌ 132.

-  طوسی‌، محمدبن‌ محمود. (1345)، عجایب‌المخلوقات‌ و غرائب‌الموجودات، به‌ اهتمام‌ منوچهرستوده‌، تهران‌: بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌.

-  الفتی‌، هادی‌. (1375)، تاریخ‌ کشاورزی‌ و دامپروری‌ در ایران‌، تهران‌: امیرکبیر.

-فرجادزاده‌، خدیجه‌. (1374)، فرهنگ‌ عامة‌ مردم‌ بیرجند (دهستان‌ القورات‌)، تهران‌: پایان‌نامة‌ کارشناسی‌ ارشد. رشتة‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌. واحد بیرجند (دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌).

-  فَرنبَغ‌ دادَگی‌. (1369)، بندهش، به‌ گزارش‌ مهرداد بهار، تهران‌: توس‌.

-  فشارکی، پریدخت‌. (1349)‌، دارستان‌، آخرین‌ آبادی‌ حاشیة‌ لوت‌، تهران‌: مؤسسة‌ جغرافیای‌ دانشگاه‌تهران‌.

-  فضل‌اللّه‌ همدانی‌، رشیدالدین، همان‌ منبع‌.

-  کردوانی‌، پرویز. (1354)، شهداد تا ده‌ سلم‌، تهران‌: مؤسسة‌ جغرافیای‌ دانشگاه‌ تهران‌.

-  الگود، سیریل. (1371)، تاریخ‌ پزشکی‌ ایران‌ و سرزمین‌های‌ خلافت‌ شرقی‌، ترجمة‌ باهر فرقانی‌،تهران‌: امیرکبیر.

-  محلاتی‌، محمدمهدی. (1365). جغرافیای‌ شهر بم‌.تهران‌: مرکز پخش‌، انتشارات‌ اسلامی.

-  محلاتی‌، محمدمهدی. (1367)، جغرافیای‌ شهر بم‌، تهران‌: لمبتون‌ ع.

-  نجم‌آبادی‌، محمود. (1371)، تاریخ‌ طب‌ در ایران‌، تهران‌: دانشگاه‌ تهران.

-  نوربخش‌، کمال‌الدین. (1350)، «تحولی‌ بزرگ‌ در روش‌ باغداری‌ ایران‌»، تلاش‌، ش‌ 30.

-  هوری‌ گورد، آندره. «تکنولوژی‌: علم‌ انسان‌»، ترجمه:‌ جلال‌الدین‌ رفیع‌فر، نمایة‌ پژوهش‌، ش‌.13 و 14.