نویسنده = وحدان محمدشهری
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-131

10.22054/qjik.2017.8209

غلامرضا لطیفی؛ وحدان محمدشهری