دو فصلنامه دانش های بومی ایران (QJIK) - واژه نامه اختصاصی