دو فصلنامه دانش های بومی ایران (QJIK) - اخبار و اعلانات