دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397 
6. پژوهشی بر سنت سفالگری قلم سیاه میبد

صفحه 201-239

10.22054/qjik.2018.34305.1115

محسن میرجانی ارجنان؛ رضا رضالو