نویسنده = Hadiseh Jeyhoni
تعداد مقالات: 1
1. دانش بومی و سنتی کاربرد گیاهان دارویی در شهرستان نایین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 179-204

10.22054/qjik.2017.11036.1018

منصوره قوام؛ حدیثه جیحونی نایینی؛ صدیقه کیانی سلمی