عنوان‌ مقاله‌    نام‌ نویسنده‌     صفحه‌
مردم‌نگاری دانش‌ها و فن‌آوری‌های سنتی: "نان شب"     مرتضی فرهادی………….1
مردم‌نگاران ایران

بومی‌سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومی     محمود جمعه‌پور…………49
در فرایند آن

رویکرد بومی سازی علم پزشکی در نواحی روستایی    هوشنگ حمیدی…………79

پیل الکتریکی دوره اشکانی                کاظم ملازاده…………...107

مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژی گونه¬های دارویی کچیک    سیده زهره میردیلمی…….127
(مطالعه موردی مراتع کچیک در شمال شرق         غلامعلی حشمتی
استان گلستان)                    حسین بارانی

جایگاه اجتماعی صنایع دستی و هنر‌های سنتی        امیرحسین چیت‌سازیان…..153
با نظری به مسگری کاشان در گذشته و امروز        وحیدرضا جویباری
علیرضا بهارلو

شیوه‌های بهره‌برداری از سنگ ابزارها درصنایع         محمدسعید جانب اللهی…. 183
سنتی میبد
 
 

login