مرتضی فرهادی                           استاد مردم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی                                                      

فرهاد خورسندی                          استاد علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی                                                   

امیر پرنیان                                  استادیارعلوم خاک  مرکز تحقیقات ملی شوری                                

محمدرحیم فروزه                         استادیار علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                  

  علیرضا شاه حسینی                       پژوهشگر حوزه دانش های بومی                                             

   عباس قنبری عدیوی                      استادیار ادبیات دانشگاه فرهنگیان                                                          

محمود مهام                                استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی                            

حسین میرزائی                             استادیار انسان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی                                    

حسین محمدزاده                          استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور                                             

   هما حاج علی محمدی                   استادیار مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری                        

لیلا نفیسی نیا                              پژوهشگر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری                                     

  مریم نعمت طاووسی                     دانشیار مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری                               

گلفام شریفی                              استادیار مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری                             

بهاره بهمنش                              استادیار مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس                                 

  رضا رحمانی                             استادیار حفاظت و مرمت اشیاء پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  

بهنود گوهربین                           پژوهشگر وعضو گروه حفاظت ایکوم ایران                                                

 رضا صحت منش                        استادیار تاریخ دانشگاه جیرفت                                                

  حبیب الله خوبفکر برآبادی              استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

مرتضی سالمی قمصری             پژوهشگر دانش های بومی و مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

جواد صفی نژاد                          استادیار مردم شناسی دانشگاه تهران

یاسر باقری                                استادیار رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

ابوعلی ودادهیر                          دانشیار انسان شناسی دانشگاه تهران

جواد مداحی                             استادیار مردم شناسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

محمدرحیم فروزه                       استادیار علوم مرتع دانشگاه منابع طبیعی گرگان

محمد عواطفی همت                   استادیار علوم مرتع دانشگاه تهران

خدیجه بوزرجمهری                   دانشیار جغرافیای دانشگاه فردوسی

فریبا شریفیان                           دانشیار زبان های باستانی پژوهشکده میراث فرهنگی

سامرا سلیم پور                         استادیار نساجی پژوهشکده میراث فرهنگی

محمد افروغ                             استادیار فرش دانشگاه اراک

منصوره رضوی                         پژوهشگر حوزه دانش های بومی

 عزت الله سام آرام                    استاد جامعه شناس یدانشگاه علامه طباطبائی

سید احسان میرهاشمی               پژوهشگر و مدرس معماری، مرمت بناهای تاریخی

مریم نعمت طاووسی                دانشیار پژوهش هنر پژوهشگاه میراث فرهنگی

 

 

 

login