جواد صفی‌نژاد

استادیار مردم شناسی دانشگاه‌ تهران‌

عزت الله سام آرام

استاد جامعه‌شناسی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌

مرتضی فرهادی

استاد مردم شناسی دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌

محمدحسین پاپلی یزدی

استاد جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا شاه‌حسینی

پژوهشگر حوزه دانش‌های بومی ایران

مرتضی سالمی قمصری

پژوهشگر دانش‌های بومی ایران و مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

جواد مداحی

استاد یار مردم شناسی‌ دانشگاه‌ شهید باهنرکرمان

محمود مهام

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خدیجه بوزرجمهری

دانشیار جغرافیای دانشگاه فردوسی

حبیب الله خوبفکر برآبادی

استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

محمدرحیم فروزه

استادیار مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

امیر صابری

استادیار جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

 

محمدرضا نامداری

استادیار معماری دانشگاه سوره

رضا صحت منش

استادیار تاریخ دانشگاه جیرفت

نیما شجاعی

استادیار جامعه شناسی جهاد دانشگاهی  تهران

هما حاج علی محمدی

پژوهشگر دانش‌های بومی ایران

حسین میرزائی

استادیار انسانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

 

مریم

نعمت  طاووسی

استادیار پژوهش هنر پژوهشگاه میراث فرهنگی

 

محسن میرجانی ارجنان

پژوهشگر حوزه دانش های بومی

بهاره بهمنش

استادیار مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و  منابع طبیعی

منصوره رضوی

پژوهشگر حوزه دانش های بومی

محمد افروغ

استادیار فرش دانشگاه اراک

 

 

 

 

 

 

login