فراخوان نخستین ویژه نامه آب  در دوفصلنامه دانش های بومی ایران و فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد که در سال 1394 اقدام به انتشار دو ویژه نامه در حوزه های آب و دانش های بومی ایران و آب و علوم اجتماعی نماید.بدینوسیله از استادان ،پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه دعوت می شود که مقالات علمی خود را به نشانیhttp://qjik.atu.ac.ir
ارسال فرمایند .
محورهای موردنظردو فصلنامه دانش های بومی ایران:
1-دانش ها و فناوری های مربوط به آب در ایران و کشورهای منطقه
2-دانش و فنون مقنی گری و مهندسی آب در ایران
3-ماشین های آبی در ایران
4-تکنیک های بدن و آب در ایران
5-پس انداز آب در ایران
6-آب و روحیه مشارکتی ایرانی
7-مردم شناسی آب

login