پس از پایان چاپ اول شماره های 1 و 2 دانش های بومی ایران با وجود این که این دوشماره بصورت تمام متن در چند سامانه

نمایه شده بودند ،اما همچنان متقاضی برای نسخه چاپی این دو شماره وجود داشت. که در نهایت این دوشماره برای نوبت دوم به چاپ رسیدند.

login