نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

بناهای تاریخی ایرانی جلوه‏هایی از جهان‌بینی و ساختار فرهنگی- اجتماعی- بوم شناختی است که مبتنی بر مفاهیم، اصول، ارزش‎های بومی، به تأمین نیازهای زمانی و مکانی کاربرانش همت گماشته است. دوری تاریخی روزگار معاصر از سیر تکامل دستاوردهای پیش‌کسوتان معماری و بعضاً تقلید سطحی از شکل و ظاهرگذشته معماری، بسیاری از معماران زمان حال را با دغدغه شکل‎گیری اثر معماری مواجه نموده است. سوال پژوهش این است که ویژگی‌های کالبدی فضایی ساختمان‌های مسکونی از منظر تحقق ارزش‌های بومی در طی گذشت زمان چه تغییری کرده است؟ پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین جایگاه ارزش‎های بومی در معماری ایرانی، به واکاوی تغییرات کالبدی فضایی ساختمان‌های مسکونی از منظر تحقق ارزش‌های بومی در گذشت زمان می‌پردازد. مقایسه نمونه‎های مطالعاتی، مبتنی بر معیارهای 4 گانه انجام گرفت. نتایج بر این مهم تأکید دارد که با بازشناسی ارزش‏های بومی خانه‌های تاریخی و واکاوی تغییرات کالبدی فضایی ساختمان‌های مسکونی از منظر ارزش‌های بومی در طی گذشت زمان می‌توان ساختمان‌های مسکونی زمان حال را همگام با ارزش‏های بومی شکل داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات