اعضای هیات تحریریه مجله همگی جز استادان و سرآمدان حوزه دانش های بومی ایران هستند.


مدیر مسئول


محمدحسین پناهی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

 • mhpanahiyahoo.com
 • 22223006

سردبیر


مرتضی فرهادی استاد مردم شناسی و پژوهشگری دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشگری-مردم شناسی

 • kaveh_farhadi2000yahoo.com
 • 22223009

اعضای مشورتی هیات تحریریه


جواد صفی نژاد استادیار مردم شناسی دانشگاه تهران

پژوهشگری-مردم شناسی

 • jsafinejadyahoo.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


عزت اله سام آرام استاد دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

 • e_samaramyahoo.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


جعفر هزارجریبی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

رفاه اجتماعی-جامعه شناسی

 • jafar_hezaryahoo.com
 • 22223001

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علی بلوکباشی استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی

مردم شناسی

 • abulokbashiyahoo.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل شهبازی استاد ترویج کشاورزی دانشگاه شهیدبهشتی

ترویج کشاورزی

 • eshahbaziyahoo.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین پاپلی یزدی استاد دانشگاه تربیت مدرس

مردم شناسی-جغرافیای انسانی

 • mhpapeligmail.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


ناصر فکوهی استاد مردم شناسی دانشگاه تهران

پژوهشگری-مردم شناسی

 • nfakohigmail.com
 • 22223001

اعضای هیات تحریریه


حسین بارانی دانشیار مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مرتع داری

 • baranihosseinyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین محمدزاده دانشیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور کردستان و پژوهشگر دانش های بومی ایران

جامعه شناسی

 • h.mohammadz11gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


لورانس دنیا کتبی استاد انسان شناسی دانشگاه بوردو فرانسه

انسان شناسی

ویراستار


اکرم سادات بنی طبا ویراستار ادبی

 • banitaba51gmail.com

دستیار سردبیر


مرتضی سالمی قمصری پژوهشگر تاریخ اجتماعی و دانش های بومی و سنتی ایران و مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

ناریخ ایران-علوم اجتماعی