عقلانیت اکولوژیک، بنیان فکری در میراث آبی برای توسعه و هم تکاملی نظام‌های پیوسته انسان - آب

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ حسن مقدم؛ فرود آذری دهکردی؛ مهشید ردایی

دوره 9، شماره 17 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/qjik.2022.67071.1311

چکیده
  نظام‌های ساختاری، عملکردی و مدیریتی پایدار و یکپارچه منابع آبی با تأکید بر درک پـویـایی، تعامل و هم تکاملی نظام‌های پیوسته انسان-آب، مفاهیمی نظیر هیدرولوژی محیط‌زیستی، هیدرولوژی اجتماعی، جامعه‌شناسی آب و... را خلق کرده‌اند. سیر تکاملی علم هیدرولوژی مبتنی بر تئوری سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک با چالش‌های متنوع از جمله حلقه مفقوده ...  بیشتر