دانش بومی
واکاوی بافت پارچه شاهزاده و اسیر محفوظ در موزه متروپولیتن

زهرا تقدس نژاد؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمدرضا شریف زاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjik.2024.75115.1388

چکیده
  پارچه‌بافی در عصر صفوی به عنوان یکی از مشاغل مهم نقش بسزایی در اقتصاد، فرهنگ و شرایط اجتماعی جامعه ایران داشت. به دلیل حمایت دربار و حکام از آن، این پیشه با رشد و پیشرفت چشمگیری رو به رو شد. گسترش کارگاه‌های پارچه‌بافی حکومتی و گرد آوردن هنرمندان در این کارگاه‌ها سبب گردید تا منسوجات ارزنده‌ای از این دوره به یادگار بماند. این منسوجات ...  بیشتر