بحران آب، سنت و توسعه در ایران: تجدیدمطلعی در مفهوم «نوسازی» با اشاره به مستند «مادرکشی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مستند ارزشمند «مادرکشی» ساخته‌ی کمیل سوهانی که در محافل آکادمیک و غیرآکادمیک داخل و خارج بسیار مورد تقدیر قرار گرفته است، و با بینشی تاریخی، به‌موضوع «بحران آب» در ایران پرداخته، قادر است به پرورش «علم اجتماعی رهایی‌بخش» کمک کند. به‌نظر می‌رسد که رویکرد نظری و روشی این مستند، مشابه آن‌چیزی است که در «نهادگرایی جدید» دنبال می‌شود. در «نهادگرایی جدید»، هم تاریخ مهم است و هم عناصر «بومی» موجود در آن؛ در نتیجه، با کمک از این رویکرد، می‌توان در مبانی و مبادی مکتب «نوسازی» که تا کنون نه‌تنها در ایران، بلکه در دیگر کشورها، «اثرات جانبی منفی» فراوانی برجای گذاشته است، بازنگری کرد. ازاین‌رو، در این مقاله، مطابق با این رویکرد و با اشاره به آن مستند، تلاش می‌شود تا ضمن نقد مختصات نظام دانش موجود در مواجه با بحران محیط زیست، و «دور باطل» تشدید «بحران آب» در ایران، به «نهادگرایی جدید»، به‌عنوان بدیلی پارادایمی و رهایی‌بخش در شناخت آن‌چه در این حوزه بر سر طبیعت ایران آورده شده است، تأکید و تکیه شود.

کلیدواژه‌ها