دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، دی 1398، صفحه 1-717 
سامانه‌های بومی و سنتی استحصال آب باران در بلوچستان ایران

صفحه 279-306

10.22054/qjik.2020.40475.1146

حبیب الله خوبفکر برآبادی؛ حمید حسینی مرندی؛ محمود عرب خدری


واکاوی شاخص‌های حکمرانی خوب در دانش بومی قنات قصبه گناباد

صفحه 503-533

10.22054/qjik.2021.55849.1232

شهرزاد صادقی زاده بافنده؛ سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ حجت میان آبادی