دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-485 
4. مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان

صفحه 89-131

10.22054/qjik.2017.8209

غلامرضا لطیفی؛ وحدان محمدشهری


7. سامانه های بومی و سنتی استحصال آب باران در بلوچستان ایران

صفحه 239-272

10.22054/qjik.2020.40475.1146

حبیب الله خوبفکر برآبادی؛ حمید حسینی مرندی؛ محمود عرب خدری


13. واکاوی شاخص های حکمرانی خوب در دانش بومی قنات قصبه گناباد

10.22054/qjik.2021.55849.1232

شهرزاد صادقی زاده بافنده؛ سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ حجت میان آبادی


17. نفقه کاریز(قنات)

صفحه 211-238

10.22054/qjik.2017.8265

مرتضی سالمی قمصری؛ سینا فروزش؛ حجتی محمدرضا