بازشناسی سازمان نیروی انسانی در سیستم مدیریت بومی آب بلده فردوس(تون) قبل از 1350هـ.ش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری- دانشگاه تهران

2 استاد معماری دانشگاه تهران

3 استادیار مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چکیده

آب و محدودیتِ وجودی آن در پهنه‌ی آبادی‌های کویر مرکزی ایران، طی اعصار گذشته از جمله مواردی است‌که، سبب خلق سیستم‌های مدیریت بومی پیچیده، در حوزه‌های استحصال، انتقال و توزیع آن در گستره‌ی جغرافیایی مذکور شده است. بسیاری از سیستم‌های مذکور تعامل و پایداری درخورتوجهی با محیط‌زیست خود داشته‌اند که حاوی نکات و درس‌های بسیاری برای امروز ما است. لذا بازشناسی هریک از این دانش‌های بومی می‌تواند چراغ راهی برای آینده باشد. یکی از سیستم‌های پیچیده‌ی مدیریت بومی آب در ایران، مربوط به آب بلده فردوس(تون) است. فرضیه این پژوهش و هدف اصلی آن در راستای بازشناسی سازمان نیروی انسانی در سیستم مدیریت آب بلده فردوس تاسال 1350هـ.ش است و اساساً در مدیریت این آب دربازه‌ی زمانی مذکور؛ چه مشاغلی و با چه سلسله‌مراتبی به فعالیت می‌پرداخته‌اند. روش‌تحقیق پژوهش حاضر براساس ماهیت فرضیه، بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و تطبیق داده‌ها تهیه و تنظیم شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده‌ی؛ وجود سازمانی هدف‌مند، در نیروی‌انسانی مجموعه‌ی مدیریت آب بلده است که در آن، سلسه مراتب بر اساس دانش، تخصص و مهارت در امور مدیریت آب، طبقه‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها