پیشگیری و درمان بیماری‌های شایع در میان مرشدان زورخانه بر اساس دانش بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

10.22054/qjik.2021.59217.1255

چکیده

مرشدی،‌ هنر ضرب‌نوازی و خواندن آوازهای حماسی در زورخانه است.‌‌ از دیرباز این هنر بومی سینه به سینه به هنرجویان منتقل شده است اما امروزه فدراسیون پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای بر هنر مرشدی نظارت دارد.
ضرب‌نوازی طی سالیان طولانی فشار بسیاری بر بدن وارد می‌آورد.‌ چهار عضو بدن مرشدان در معرض ابتلا به بیماری قرار دارند. این نواحی عبارتند از حنجره، کلیه، بخش شنوایی گوش‌ها و پوست. با بررسی و مطالعه تجارب مرشدان دریافتیم با آموزش صحیح و اصولی، مراقبت وآمادگی لازم جسمی و روحی تا حدود زیادی بیماری‌های حنجره و کلیه در این افراد کاهش می‌یابد.
هدف از پژوهش حاضر آن است تا علاوه بر معرفی برخی بیماری‌هایی که مرشدان زورخانه بدان مبتلا می‌شوند،‌ اطلاعاتی در مورد پیشگیری و درمان این بیماری‌ها بر اساس دانش پزشکی عامیانه ارائه شود.
تاکنون پژوهش مستقلی درباره بیماری‌های مرشدان زورخانه ‌صورت نگرفته و تنها در برخی منابع به بروز بیماری‌های پوستی در میان آنان اشاره شده است. داده‌های ارائه شده بر پایه پژوهش‌های میدانی نگارنده و مصاحبه‌های عمیق با مرشدان پیشکسوت، زورخانه‌داران،‌‌‌‌ سازندگان اسباب و آلات ورزش باستانی، باستانی‌کاران و حضور در زورخانه‌ها طی سال‌های 1396و 1397 در استان تهران به دست آمده است.
کلید‌واژه‌ها
مرشد- زورخانه- ‌ورزش باستانی‌- بیماری

کلیدواژه‌ها