دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-322 
7. گوت‏ کِ‏ مال

صفحه 131-169

10.22054/qjik.2021.54230.1224

مهدی رئیسی نافچی؛ خاطره طالبی؛ میترا آزاد


10. مطالعه دانش بومی گیاهان مورد استفاده بهره برداران در مراتع گوغر بافت استان کرمان

صفحه 87-129

10.22054/qjik.2021.54212.1223

امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه


11. نگرشی بر حرفه سنتی چینی بندزنی

10.22054/qjik.2021.62034.1277

حمید رضا آرامی پارچه باف؛ سجاد مؤذن


12. پژوهشی بر طلاکاری جیوه ای بر روی نقره

10.22054/qjik.2021.45771.1166

معصومه یوسفی؛ سید علی اصغر میرفتاح؛ فرزاد مافی