نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، پردیس بین المللی فارابی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

بررسی متمرکز ارزش‌های‌میراثی ارسی در جایگاه یکی از برجسته‌ترین عناصر معماری‌سنتی، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. شناخت هدفمند ارزش‌ در حفاظت از آثاری نظیر ارسی که با دگرگونی شیوه‌زیست انسان معاصر، در معرض اضمحلال شاخصه‌های وجودی خود بوده، راهگشای سنجش مداخلات به‌منظور پرهیز از تحریف پیام‌های اثر و برقراری تعامل با مخاطب است. در این راستا، نوشتار حاضر با هدف بازشناسی و تبیین ارزش‌های ملموس و ناملموس ارسی برای نگاه‌داشت و انتقال آن‌ها به آیندگان صورت گرفته‌است. از این رو، در پاسخ به اینکه ضرورت احصاء ارزش‌های ارسی چیست؟ و ارزش‌‌های متعددی که حفاظت از ارسی را توجیه‌پذیر می‌کنند، کدامند؟، در پژوهشی کیفی به شیوه توصیفی‌تحلیلی، با جستجوی منابع کتابخانه‌ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و با سامان‌دهی داده‌ها، ارزش‌ مواریث‌فرهنگی در دو گروه کلی ملموس و ناملموس طبقه‌بندی شد. از پی آن، با تکیه بر تجارب و استنباط نویسندگان و بسط و انطباق نتایج حاصله با نمونه‌موردی، شناسایی ارزش‌های ملموس: تاریخی، فنی، اقتصادی، کارکردی، علمی‌آموزشی، منحصربه‌فردبودن، قدمت و ارزش‌های ناملموس: زیباشناختی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، احساسی و نمادین در ارسی صورت پذیرفت. تجمیع ارزش‌های ارسی، مجالی است برای گردآوری بخشی از اطلاعات تاریخ‌معماری ایران که غفلت از آن، منجر به از دست‌رفتن این ارزش‌ها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها