دانش بومی مداخله های حفاظتی دیوارنگاره‌های بوم‌پارچه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

10.22054/qjik.2021.57653.1244

چکیده

دیوارنگارۀ بوم پارچه یکی از خاص‌ترین گونه‌های دیوارنگاره است. در معماری، شناخت یک اثر یکبار برای همیشه نیست و نیاز است تا در دوره‌های مختلف، مطالعاتی بر روی هر اثری انجام شود و از تجربیات و اطلاعات گذشته و دانش بومی و همچنین از فناوری جدید استفاده شود تا به مرور، شناخت کامل‌تر شود. در این پژوهش سعی شده است با مرور نتیجۀ مداخله‌های حفاظتی بر روی دیوارنگاره‌های بوم‌پارچه و نقاشی‌های روی کرباس و همچنین بررسی تجربه‌های حفاظت و مرمّت این آثار در ایران، رویکردهای حفاظتی معرفی شوند تا با تکیه بر آن، مداخله‌های صحیح و همچنین تحلیل صحیحی از اقدامات سال های گذشته بر روی این آثار انجام داد. هدف از پژوهش پیش‌رو، دستیابی به دانش بومی شناخت و حفاظت دیوارنگاره های بوم‌پارچه و همچنین تحلیل مداخله‌های حفاظتی بر روی این آثار، در ایران است. از این رو، پژوهش پیش رو، کاربردی-توسعه‌ای است که با مطالعه متون تخصصی؛ انجام بررسی‌های میدانی و تحلیل نتایج حاصل از این مطالعات، انجام پذیرفته است. در نتیجۀ این پژوهش، رویکردهای حفاظتی دیوارنگاره‌های بوم‌پارچه در دو بخش تعریف شد تا بتوان بهترین نتیجه را از آن گرفت. هر کدام از رویکردها را در نظر بگیریم، حتماً باید به ویژگی دوگانۀ دیوارنگاره‌های بوم‌پارچه توجه شود.

کلیدواژه‌ها