نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مردم شناسی دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکز،تهران،ایران

2 عضو هیات علمی دپارتمان مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی گروه مردم شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار

4 عضو هیات علمی گروه مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی این مقاله پژوهشی بازشناخت دانش بومی طب سنتی در باورهای مردم خاصه زنان روستایی آللی مشکین شهر می‌باشد. روش به کار رفته در این پژوهش روش تجزیه و تحلیل همزمان مالینوفسکی می‌باشد که مصاحبه‌های روایی متن را با تکیه بر روش هرمنوتیک تحلیل و تفسیر می‌کند به عبارتی این روایت‌ها، اسناد گفتاری داده‌ها هستند که به روش هرمنوتیک به تحلیل و تفسیر مردم‌شناختی آنها می‌پردازیم. ابتکار و نوآوری این مقاله پژوهشی در کمیاب بودن آن است به عبارتی کمبود اثر پژوهشی در حوزه دانش بومی طب سنتی در جامعه روستایی ایران دغدغه اساسی این تیم پژوهشی است. نتیجه این پژوهش توسعه صنعت طب سنتی در ساختار دانش بومی آن برای کمک به مسئله گردشگری و جذب توریسم به مناطق روستایی خصوصاً روستای آللی مشکین شهر است. رسیدن به سود اقتصادی و رفاه اجتماعی خانواده‌های روستایی مسئله مهم دیگری است که می‌تواند تأثیرش را در زندگی اجتماعی مردم این روستا نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات