نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست، ، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط‌ زیست، دانشگاه تهران، ایران

10.22054/qjik.2024.77365.1404

چکیده

سیماهای فرهنگی که ثمره تغییرات متنوع و متأثر از تحولات و بحران‎ های ناشی از فرایندهای طبیعی یا انسانی هستند، می‎ توانند مرجعی ارزشمند برای یادگیری، تصمیم‎ گیری و برنامه‎ ریزی در مواجهه با تغییرات در دنیای معاصر باشند. هدف مطالعه، طراحی مدل مفهومی تداوم فرایند تکاملی سیمای فرهنگی در مواجهه با تغییرات اقلیمی با استفاده از روش گراندد تئوری انجام شد. نمونه‎ گیری به صورت هدفمند با 30 نمونه، جمع ‎آوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل داده ‎ها با استفاده از نرم‎ افزار MAXQDA انجام گرفت. در پی تبیین مفهوم سیمای فرهنگی و تحلیل سیر تکاملی آن مبتنی بر نظریه ساخت‎ یابی، اکولوژی سیمای سرزمین و تغییر، نتایج مطالعه نشان داد که تداوم تکامل سیماهای فرهنگی در برابر تنش‎های محیطی از جمله تغییرات اقلیمی، مستلزم کشف و یادآوری تجربه‌های زیسته در طول لحظات تغییر، یادگیری و بهره‎ گیری از رویکردهای کاهش اثرات، سازگاری با تغییرات و در نهایت رویکرد ارزش‎آفرین و بازآرا است. کاربست این مدل در تدوین راهبردها در مقیاس‌های زمانی- مکانی می‎ تواند نه تنها منجر به ارتقاء تاب‎ آوری اقلیمی سیماهای فرهنگی شود، بلکه تداومی در سیر تکامل را رقم می ‎زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات