کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
بوم شناسی فرهنگی؛ تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سلیمانی در فرآیند توسعه پایدار مراتع

دوره 3، شماره 5، شهریور 1395، صفحه 173-199

10.22054/qjik.2017.17969.1045

حمید رضا سعیدی گراغانی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه رزاقی بورخانی