دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-298