دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، تیر 1398، صفحه 1-289